Energy Star energiatõhususmärgistuse programmist üldiselt ja konkreetsed nõuded lauaaarvutitele ja tööjaamadele v.5.0 [kehtetu].

Sisukord

Energy Star energiatõhususprogramm ja kvalifitseeritud tooted

Energy-Star-logo-297x304Energy Star on USA ja Euroopa Ühenduse vaheline kooskõlastatud kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programm. Energy Star logo tootel kinnitab vastavust kehtestatud energiatõhususe nõuetele. Euroopa Ühendus osaleb kokkuleppel USA valitsusega Energy Star energiatõhususprogrammis ainult järgnevate kontoritehnika tootegruppidega:

 • arvutid
 • monitorid
 • kontoritehnika (koopiamasinad/skannerid/printerid/faksid/tembeldusmasinad)

USA-s hõlmab Energy Star energiatõhususprogramm (http://www.energystar.gov/) ka kodumasinaid, ehitusmaterjale, jahutus- ja kütteseadmeid, valgusteid ja hooneid.

Euroopa Ühenduses pakutavad Energy Star energiatõhususe nõuetele kvalifitseeritud tooted leiab vastavast Euroopa Ühenduse andmebaasist. Andmebaas sisaldab ainult Euroopa Ühenduses saadaolevaid tooteid. Andmebaasis on andmed toodete kohta USA Keskkonnakaitse Agentuuri (EPA) andmebaasist, mis on saadaval Euroopa Ühenduses ning Euroopa Komisjoni poolt kvalifitseeritud ja registreeritud Euroopa Ühenduses müüdavad tooted.

Arvutite tootekategooria ja arvutite töötetüübid

Igal Energy Star energiatõhususmärgistuse programmiga hõlmatud tootekategoorial on spetsiifilised energiatõhususe nõuded. Arvutid moodustavad ühe tootekategooria ja arvutite tootekategooria jaguneb omakorda arvuti tootetüüpideks. Igale arvuti tootetüübile on spetsifikaadiga määratud nõuded ja tingimused energiatõhususe märgistuse saamiseks. Et arvuti saaks kvalifitseerida Energy Star logo vääriliseks, peab see vastama arvuti määratlusele ja ühele tootetüübi määratlusele. Arvutite tootetüübid on:

 • Lauaarvuti
 • Väikeserver
 • Integreeritud lauaarvuti
 • Õhuke klient (thin client)
 • Sülearvuti
 • Tööjaam

Energy Star energiatõhususmärgistuse nõuded arvutitele

Energy Star energiatõhususmärgistuse nõuded arvutitele (v.5.0) hõlmavad:

 • energiatarvet (tüüpiline energiatarbimine /Typical Energy Consumption – TEC)
 • toiteallika kasutegurit
 • toitehaldust
 • kasutaja teavitamist

Energiatarbimise nõuded

Energiatarbimise nõuded on määratud tüüpilise energiatarbimise tasemega. Tüüpiline energiatarbimine / Typical Energy Consumption (TEC) on arvutite energiatarbimise testimise ja võrdlemise meetod, milles keskendutakse toote tüüpilisele elektritarbimisele normaalsel töörežiimil teatava aja jooksul.

Lauaarvutite puhul on tüüpilise energiatarbimise (TEC) põhikriteeriumiks tüüpiline aastane elektritarbimine, mõõdetuna kilovatt-tundides (kWh), kusjuures mõõtmisel lähtutakse keskmise võimsustarbega töörežiimidest eeldatava tavapärase kasutuse (töötsükli) korral.

Tööjaamu käsitlevate nõuete puhul lähtutakse tüüpilise energiatarbimise (TEC) väärtustest, mis arvutatakse töörežiimide võimsustarbe, maksimaalse võimsuse ja eeldatava töötsükli alusel.

Lauaarvutite tüüpilise energiatarbimise (TEC) nõuded

Iga lauaarvuti peab kvalifitseeruma määratletud A-, B-, C- või D-kategooriasse, kusjuures igal kategoorial on oma tüüpilise energiatarbimise (TEC) nõuded. Lauaarvutid määratakse kategooriatesse järgmistel alustel:

A-kategooria:

 • Kõik lauaarvutid, mis ei vasta B-, C- või D-kategooria määratlusele

B-kategooria arvutitel peab olema:

 • Kaks füüsilist protsessorituuma
 • kaks gigabaiti (GB) süsteemimälu

C-kategooria arvutitel peab olema:

 • rohkem kui kaks füüsilist protsessorituuma

Lisaks peab olema vähemalt üks järgmisest kahest näitajast:

 • vähemalt kaks gigabaiti (GB) süsteemimälu
 • diskreetgraafikaprotsessor (GPU)

D-kategooria arvutitel peab olema:

 • vähemal 4 füüsilist protsessorituuma

Lisaks peab olema vähemalt üks järgmisest kahest näitajast:

 • vähemalt neli gigabaiti (GB) süsteemimälu
 • diskreetgraafikaprotsessor (GPU) ekraanipuhvri laiusega rohkem kui 128 bitt.

TEC (tüüpiline energiatarbimine) määratakse lauaarvutite puhul kindlaks järgmise valemiga:

ETEC = (8 760 / 1 000) * (Pväljas * Tväljas + Ppuhke * Tpuhke + Pjõude * Tjõude)

Kus:

 • kõik P väärtused väljendavad võimsust vattides
 • kõik T väärtused väljendavad aega protsendina aastas
 • E väljendab tüüpilist energiatarbimist vastavalt töörežiimi osakaalule

Lauaarvutite puhul kasutatakse tüüpilise energiatarbimise arvutamiseks kahte töörežiimide osakaalu. Üks neist on mõeldud tavalistele lauaarvutitele ning teine proksifunktsiooniga arvutitele. Töörežiimide osakaal lauaarvutite puhul on (tavaline / proksifunktsiooniga):

Tväljas= 55% / 40%

Tpuhke= 5% /30%

Tjõude= 40% / 30%

Energy Star nõuetele vastavaks kvalifitseeriumiseks peab TEC (tüüpiline energiatarbimine aastas) lauaarvutite puhul olema võrdne või väiksem järgmistest väärtustest:

A-kategooria: 148 kWh

B-kategooria: 175 kWh

C-kategooria: 209 kWh

D-kategooria: 234 kWh

Lauaarvutitel on lubatud järgmised võimsusega seotud korrigeerimised:

Mälu 1 kWh põhimälu ületava GB kohta
Põhimälu:
Kategooriad A, B ja C:
2GB
Kategooria D:
4 GB
Kvaliteetgraafika (diskreetgraafikaprotsessori puhul kindlaksmääratud laiusega ekraanipuhver) Kategooriad A ja B:
35 kWh (ekraanipuhvri laius ≤ 128 bitti)
50 kWh (ekraanipuhvri laius > 128 bitti)
Kategooriad C ja D:
50 kWh (ekraanipuhvri laius > 128 bitti)
Täiendavad sisemised mäludraivid 25 kWh

Tööjaamade tüüpilise energiatarbimise (TEC) nõuded

Tööjaamade spetsifikaadiga on kehtestatud nõutavad PTEC tasemed. Kõigepealt määratakse kindlaks PTEC ja siis võrreldakse seda nõutava tasemega.

PTECmääratakse kindlaks järgmise valemige:

PTEC = 0,35 * Pväljas + 0,10 * Ppuhke + 0,55 * Pjõude

Kus

 • kõik Px väärtused väljendavad võimsust vattides

Tööjaamade Energy Star energiatõhususe nõue:

PTEC ≤ 0,28 * [Pmax + (# HDD * 5)]

Tööjaamade töörežiimide osakaal PTEC arvutamiseks:

Tväljas= 35%

Tpuhke= 10%

Tjõude= 55%

Toiteallika kasutegur

Toiteallika nõudeid kohaldatatakse kõigi Energy Star arvutispetsifikaadiga hõlmatud tootekategooriate suhtes (s.h. kõik arvutitüübid).

Sisemine toiteallika kasuteguri nõuded on:

 • minimaalselt 85% kasutegur koormusel 50% nimivõimsusest
 • minimaalselt 82% kasutegur koormusel 20% ja 100% nimivõimsusest
 • võimsustegur >0,9 koormusel 100% nimivõimsusest

Toitehalduse nõuded

Tabelis toodud toitehalduse nõuded kehtivad nii lauaarvutite kui tööjaamade kohta.

Puhkeolek Arvuti on tarnimisel seadistatud nii, et puhkeolek aktiviseerub siis, kui arvutit ei ole kasutatud 30 minuti jooksul. Arvutid vähendavad puhke- või väljalülitatud olekusse üleminekul mistahes 1 GB/s Ethernet võrguühenduse kiirust
Kuvari puhkeolek Arvuti on tarnimisel seadistatud nii, et puhkeolek aktiviseerub siis, kui kuvarit ei ole kasutatud 15 minuti jooksul
Wake on LAN (WOL) Etherneti funktsioonidega arvutite puhul peab olema võimalik aktiveerida ja desaktiveerida WOL-funktsioon puhkeoleku jaoks

Ettevõtluskanalit kaudu turustatavate arvutite korral:

Ethernet funktsiooniga arvutid peavad vastama ühele järgmistest nõuetest:

1. Arvuti on tarnimisel seadistatud nii, et WOL-funktsioon aktiveerub puhkeolekus, kui töötatakse vahelduvvooluga

2. Kui arvuti tarnitakse ettevõttele aktiveerimata WOL-funktsiooniga, peab WOL-funktsiooni saama piisavalt hõlpsasti aktiveerida nii kliendi operatsioonisüsteemi kasutajaliidese kui ka võrgu kaudu

Äratusfunktsiooni haldamine Kohaldatakse üksnes ettevõtluskanalite kaudu turustatavate arvutite suhtes:

Etherneti funktsiooniga arvutid on suutelised teostama äratussündmusi puhkeolekust nii kaugjuhtimise teel (võrgust) kui ka graafiku järgi (reaalaja taktis kell)

Tootjad tagavad, juhul kui seda saavad kontrollida tootjad (s.t. kui konfigureeritakse pigem riistvara seadete kui tarkvara seadete kaudu), et nimetatud seadeid saab hallata tsentraalselt vastavalt kliendi soovile tootja pakutud vahenditega


Kasutaja teavitamine

Tootja peab hankijaid/kasutajaid teavitama nõuetekohasest toitehalduvust saadavast kasust. Selleks peab tootja lisama iga arvuti juurde ühe järgmistest:

 • teave Energy Star-i ja toitehaldusest saadava kasu kohta kasutusjuhendi püsikoopias või elektroonilises koopias. Nimetatud teave peaks olema esitatud kasutusjuhendi alguses
 • pakendis või karbis olev teatis Energy Star-i ja toitehaldusest saadava kasu kohta

Mõlemad valikud peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:

 • märge, et arvuti on tarnitud nii, et toitehaldus on võimalik
 • teave ajaseadete kohta (kas süsteemi vaikimisi seadistused või märkus selle kohta, et arvuti vaikimisi seadistused on kooskõlas Energy Star-i programmis optimaalse energiasäästu kohta soovitatud nõuetega, et kuvari puhul kestab kasutaja jõudeolek alla 15 minuti ja arvuti puhul alla 30 minuti)
 • kuidas arvuti nõuetekohaselt puhkeolekust äratada

Vaata lisaks

EU Energy Star internetilehekülg
EU Energy Star kvalifitseeritud arvutite andmebaas
Euroop Komisjoni otsus (2009/489/EÜ) Energy Star arvutite spetsifikaadi kohta (eesti keeles)